Regulamin sklepu Przytulaki

REGULAMIN SPRZEDAŻY
 1. WSTĘP

1.1 Sprzedaż za pośrednictwem sklepu pod adresem www.przytulaki.com.pl realizuje Michał Słowiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Słowiński Przytulaki.com.pl z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Wolanowska 51F, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 7962742599

1.2 Dane kontaktowe

 • Adres pocztowy:
  Michał Słowiński Przytulaki.com.pl
  26-600 Radom, ul. Wolanowska 51F
 • Adres poczty elektronicznej:
  przytulaki@przytulaki.com.pl

1.3 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i do Przedsiębiorców (wyjątek stanowi punkt 10, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców), korzystających ze sklepu internetowego pod adresem https://www.przytulaki.com.pl, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w jego asortymencie, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (Michał Słowiński). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym przytulaki.com.pl, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu
 3. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach zakupów w Sklepie, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca (Usługodawca)– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Michał Słowiński Przytulaki.com.pl z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Wolanowska 51F, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP: 7962742599
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.przytualki.com.pl
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, czyli usługa elektroniczna, opatrzona indywidualnym loginem i hasłem wybranym przez Klienta, zbiór zasobów teleinformatycznych usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub Usługobiorcy
 15. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 17. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 18. Zamówienie Indywidualne – zamówienie produktu nie będącego w stałej ofercie sklepu w momencie jego zamawiania, wykonane zgodnie z instrukcją/specyfikacją/uwagami klienta.
 19. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Formularz kontaktowy.

3.1 Konto – korzystanie z Konta klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę.

3.1.1 Wypełnienie formularza rejestracji (w formularzu tym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę jego danych tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło).

3.1.2 W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności sklepu oraz zaznaczenie pola Stworzyć konto?

3.1.3 Potwierdzenie utworzenia konta następuje poprzez przesłaną automatycznie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomość powitalną zawierającą nadaną przez system nazwę użytkownika, hasło oraz link dostępu do konta. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając otrzymany login oraz wybrane otrzymane hasło. Klient może samodzielnie zmienić hasło z poziomu obsługi konta.

Usługa elektroniczna Konto klienta jest dobrowolna i świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przytulaki@przytulaki.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wolanowska 51F 26-600 Radom. Jednocześnie Klient posiada prawo wglądu do treści swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz posiada możliwość ich poprawiania.

3.2 Formularz zamówienia– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kilku kolejnych kroków:

3.2.1 Wypełnienie Formularza Zamówienia.

3.2.2 Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności sklepu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.3 Kliknięcie na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. Do momentu kliknięcia pola „Kupuję i płacę” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.3 Formularz kontaktowy to dobrowolna i nieodpłatna usługa elektroniczna. Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi użytkownik powinien wypełnić umieszczony w serwisie formularz kontaktowy wskazując treść wiadomości lub pytania oraz podając adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł udzielić odpowiedzi. Po wypełnieniu należy wysłać formularz wciskając przycisk „Wyślij”. Po wysłaniu formularza przez Użytkownika System internetowy automatycznie przekazuje drogą elektroniczną jego treść Sprzedawcy oraz wyświetla na stronie internetowej Serwisu internetowego potwierdzenie wysłania formularza. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wypełnionego formularza. Klient ma także możliwość przesyłania wiadomości i zapytań bezpośrednio na adres mailowy sklepu: przytulaki@przytulaki.com.pl

3.4 Do korzystania ze Sklepu internetowego i jego usług elektronicznych, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka Google Chrome lub Mozzilla Firefox w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (email).

3.5 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych podmiotów. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3.6 Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług elektronicznych dostępnych w Sklepie internetowym pod adresem www.przytulaki.com.pl

3.6.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w punkcie 7. Regulaminu) Usługobiorca może składać na pisemnie na adres: ul. Wolanowska 51F 26-600 Radom; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przytulaki@przytulaki.com.pl

3.6.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; ewentualnych żądań Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.6.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia w serwisie www.przytulaki.com.pl

4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, nie zawiera natomiast kosztów dostarczenia towaru. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3 Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

4.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

4.4.1 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.4.2 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Numer rachunku ING: 92 1050 1793 1000 0092 4486 7751

5.1.2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online  AutoPay S.A z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), zarejestrowana w sądzie rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP:585-12-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości). Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Autopay.pl, a dostępną formą płatności jest przelew bankowy on-line.

Banner_1215x200B

5.1.3 System płatności AutoPay obsługuje Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5.2 Terminy płatności: w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem i płatności elektronicznych  klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAW

6.1 Dostawa produktów odbywa się na terytorium Polski. Dostawa poza granice Polski odbywa się po uzgodnieniu ze Sprzedawcą kosztów i sposobu dostawy.

6.2 Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

6.3  Zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

6.3.1 Za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

6.3.2 Za pośrednictwem firmy wybranej przez klienta na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

6.3.3 Osobiście w siedzibie firmy, lub innym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą

6.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni roboczych i jest zależny od dostępności towaru. W przypadku Zamówienia Indywidualnego termin realizacji ustalany jest z klientem indywidualnie. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem i płatności elektronicznej od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym sprzedawcy. Termin realizacji może wydłużyć się z przyczyn losowych niezależnych od sprzedawcy, w takim przypadku Klient będzie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1 Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zm.).

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby:

7.3.1 Pisemnie na adres: Michał Słowiński Przytulaki.com.pl ul. Wolanowska 51F 26-600 Radom

7.3.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: przytulaki@przytulaki.com.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w tym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Gotowy formularz reklamacyjny dostępny jest na końcu niniejszego regulaminu

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres kontaktowy: Michał Słowiński przytulaki.com.pl ul. Wolanowska 51F 26-600 Radom

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8.2.4 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

8.2.5 Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Przytulaki.com.pl wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1 Pisemnie na adres: ul. Wolanowska 51F 26-600 Radom

9.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: przytulaki@przytulaki.com.pl

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 9.10 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

9.3.2 Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5.1 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wolanowska 51F 26-600 Radom.

9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z droższą dostawą.

9.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1 W których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Zamówienie Indywidualne, zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta

9.10 Wzór formularza odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj: Wzór formularza odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.5 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.6 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.1 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY *

– Adresat [nazwa przedsiębiorcy/klienta indywidualnego, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu i adres e-mail]: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym odstępuję od Umowy Sprzedaży następujących towarów: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Z powodu …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

nr paragonu/faktury………………………………………………………………………………….

Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………

(Data i podpis konsumenta)

*(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)